Mohylová kultura

Mohylové kultury nebo Komplex mohylových kultur je komplex příbuzných archeologických skupin, které existovaly ve střední době bronzové, přesněji v 15. Středodunajská mohylová kultura je archeologická kultura střední doby bronzové chronologických stupňů BBaž BCpodle systému Paula Reineckeho. Tento způsob pohřbívání se objevoval od pravěku v různých kulturách po celém světě, je známý i z raného.

Mohylová pohřebiště se označují jako mohylníky. Střední doba bronzová – mohylová kultura (6– 3př. n. l.). Více než pět set let trvající osídlení našeho regionu lidem únětické kultury se postupně . Jejím typickým projevem je pohřbívání pod mohylami.

Cílem diplomové práce Mohylová kultura střední doby bronzové v severozápadních Čechách je především přispět k hlubšímu poznání období střední doby . Zu den Hügelgräbern der späten mitteldonauländischen Hügelgräberkultur in . Jak vypadala situace ve starší době železné na západě a jihu Čech? Odpověď na tuto otázku získáte na poutavé přednášce. Věda stále ještě nedospěla k definitivnímu názoru a k jednoznačné odpovědi na otázku, kdy Japonci vytvořili jednotný stát a zformovali se v . JZ Slovensko a východní Morava), košťanská skupina kultury.

Skupina mohylových kultur střední doby bronzové (15. – 13. století př.n.l.), v dolním Rakousku a na jižní Moravě zasahuje až . Prohlížení dle předmětu středodunajská mohylová kultura. Prohlížení dle předmětu středodunajská mohylová kultura .

Doba kamenná Paleolit (mil. – tis. před Kristem) (řecky palaios = starý; lithos = kámen) Paleolit dělíme na . Z území moravských Karpat a jeho bližšího okolí jsou známy prehistorické a historické artefakty z období od paleolitu v podstatě až do nedávné . Přednáška Halštatská mohylová kultura v jižních a západních Čechách. Karpatská mohylová kultura je archeologická kultura střední doby bronzové chronologických stupňů BBaž BCa začátku stupně BD systému Paula . Prohlížení Bakalářské práce (KAR) dle předmětu halštatská mohylová kultura. Pohřbívání v době halštatské: využití starších mohylových pohřebišť . Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I: katalog nálezů. Rychlý pád únětické kultury způsobil vpád nového lidu okolo roku 15př. Jeho hospodářská a společenská struktura byla zcela . Record detail – halštatská mohylová kultura – Record detail – Research Library in Liberec.

Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I. Tumulus culture of the Middle Bronze Age in the Prostějov Region I. Mohylová kultura – Referáty, ťaháky, maturita, učebné poznámky. Chronologie české prehistorie Doba bronzová (22– 7př.n.l.) Starší – únětická kultura Střední – dovoz surovin; meče; mohylové kultury; jantar; Krušné .