Kultura s vypíchanou keramikou

Kultura s vypíchanou keramikou (= kolkovaná, značka: StK, Stichbandkeramik) vznikla ze šáreckého stupně kultury s lineární keramikou ve středním neolitu na . V Čechách pozvolna přechází v kulturu s vypíchanou keramikou, zatímco . Porýní na západě až po Prut na východě.

V Čechách pozvolna přechází přes tzv. Další etapu vývoje zemědělského osídlení středního Poohří v mladší době kamenné představuje kultura s vypíchanou keramikou. Klasická kultura s vypíchanou keramikou (STK) zasáhla v starším stupni na Plzeňsko a do Posálí, zčásti do Bavorska a na Moravu.

Na většině území dochází na počátku mladšího neolitu ke kulturní změně: začíná se vyvíjet nová archeologická kultura s vypíchanou keramikou.

Anotace Práce představuje výsledky zpracování materiálu získaného výzkumem sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Jaroměři (okr. Náchod). Vznik kultury s vypíchanou keramikou v severočeském Polabí a počátky mladšího neolitu ve střední Evropě. Title: Starší fáze kultury s vypíchanou keramikou. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné . In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, . Abstract: Tato práce se zabývá osídlením kultury s vypíchanou keramikou v. Popovicích a jejich srovnání s nálezy vypíchané keramiky z Modřic.

Tato práce vznikla s podporou Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu „Archeologické 3D virtuální muzeum.

S ohledem na mnoţství získaného materiálu a odkrytých situací bylo pole zájmu zúţeno na dlouhé domy období kultury s vypíchanou keramikou. Masivní náramek z období kultury s vypíchanou keramikou, vyrobený z krystalického vápence. Národní muzeum – Historické muzeum; podsbírka .